Danh Sách Thầy Cô Dạy Học Sinh 1973

Nguyễn Xuân Quế - Hiệu Trưởng
Trần Quang Lãng - Tổng Giám Thị
Lưu Ngọc Linh - Phụ Tá Tổng Giám Thị
 
Vũ Tôn Bình - Âm Nhạc
Nguyễn Văn Cảnh - Toán
Cao Xuân Cát  - Hóa
Hà Xuân Châu - Toán
Lương Trác Cường - Văn
Đào Xuân Dương - Pháp Văn
Nguyễn Văn Dũng - Toán
Vũ Ngọc Đạm - Lý
Nguyễn Văn Đông - Anh Văn
Trần Thị Đức - Hóa
Nguyễn Trí Gia - Lý
Trần Thế Hiển - Địa Lý
Lưu Trung Khảo - Cổ Văn
Bùi Khương - Anh Văn
Nguyễn Khánh Long - Pháp Văn
Nguyễn Văn Long - Sinh Vật
Trần Đức Lợi - Sinh Vật
Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Mai - Văn
Hồ Đình Mai - Anh Văn
Bạch Văn Ngà - Toán
Đặng Văn Nhân - Toán
Trương Bá Phẩm - Thể Dục
Trần Thanh Quang - Pháp Văn
Nguyễn Văn Ri - Toán
Cung Nhật Tân - Văn
Tôn Nữ Thủy Tiên - Sinh Vật
Võ Lý Ngọc Thoại (Hóa & phòng Lab)
Lê Mậu Thống - Toán
Cao Đức Thư - Họa
Lê Thị Trà - Công Dân
Lưu Phước Vạn - Văn
Trịnh Xuân Vụ