Liên lạc với nhóm CVA 1973

Đỗ Tiến Hải (San Jose) Phone 408-960-3504 Email: hdo_us@yahoo.com

Trần Trí Hoàng (Houston, TX) Phone: 832-229-3171 Email: trantrihoang@yahoo.com

Homepage: http://www.chuvanan1973.com

Facebook: https://www.facebook.com/cva1973