Hội Ngộ CVA1973 Lần Thứ 10

Địa Điểm: 28192 O'Neil Drive - Ladera Ranch, CA 92694

Ngày: Thứ Bảy July 16, 2016

Thời Gian: 4:00 PM - 10:00 PM

Video 1 - Hội Ngộ in Southern California July 2014

Video 2 - Hội Ngộ in Southern California July 2014